نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فیروزآباد (واقع در استان فارس)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فیروزآباد (واقع در استان فارس)

این فایل شامل ن

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • نقشه رایگان DEM
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان فیروزآباد
  • نقشه DEM شهرستان فیروزآباد
  • مدل رقومی ارتفاعی رایگان
  • نقشه رستری DEM
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM