گزارش کارآموزی کامپیوتر در مورد سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مورد سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مورد سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر 30ص

1ـ سخت افزار کامپیوتر چیست

سخت افزار مجموعه ای از عناصر و مدارها و بردها ی الکترونیکی است. به عبارت دیگر می توان گفت اجزای فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر سخت افزار نامیده می شود.

2ـ سیستم چیست

سیستم مجموعه ای از عناصر مرتبط به هم است. بدین معنی که اطلاعاتی را به عنوان ورو

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل