بررسی عوامل موثر بر سودآوری شرکتهای فعال در صنعت ساختمان) شرکتهای پیمانکاری ساختمانی (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل موثر بر سودآوری شرکتهای فعال در صنعت ساختمان) شرکتهای پیمانکاری ساختمانی (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 14

چکیده

یکی از عناصر ضروری در هر سازمانی، عملکرد مالی است که بر سودآوری آن سازمان تمرکز دارد. عوامل

داخلی نقش تعیین کنندهای در سودآوری ایفا میکنند. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر

سودآوری شرکتهای فعال د

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل