مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده، بطوریکه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسیهای تجربی بوده است. در این تحقیق میزان سود تقسیمی شرکتهای

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل