راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دوره پیش دانشگاهی

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

تعریف دانش آموز یش دانشگاهی

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعیین متغیرها

تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

تاریخچه مواد مخدر

تاریخچه تریاک و مواد مخدر در ایران

تاریخچه مصرف هروئین در ایران

قوانین ایران درباره اعتیاد

تاریخچه کنترل بین المللی مواد مخدر

تاریخچه عم

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • راهکارهای پیشگیری از اعتیاد
  • اعتیاد در دانش آموزان