مقاله انگلیسی با ترجمه: مدل قابلیت اطمینان مبتنی بر مولفه بسط یافته برای سیستم های حفاظتی به منظور تعیین زمان بندی تست روتین

مقاله انگلیسی با ترجمه: مدل قابلیت اطمینان مبتنی بر مولفه بسط یافته برای سیستم های حفاظتی به منظور تعیین زمان بندی تست روتین

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

An extended component-based reliability model for protective systems to determine routine test schedule

مدل قابلیت اطمینان مبتنی بر مولفه بسط یافته برای سیستم های حفاظتی به منظور تعیین زمان بندی تست روتین

(رشته: برق و الکترونیک)

13 صفحه انگلیس

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل