تحقیق مطالعه و بررسی پردازنده های DSP و امکان سنجی یک سامانه حداقل جهت کار با آنها

دانلود تحقیق مطالعه و بررسی پردازنده های DSP و امکان سنجی یک سامانه ی حداقل جهت کار با آنها

چکیده:

دراین تحقیق مراحل طراحی یک سیستم دیجیتال و کاربردهای آن شرح داده شده است.

در فصل اول با مشخص کردن نیازهای هر سیستم پردازشگر دیجیتال و مشخصات پردازنده های DSP لزوم استفاده از این نوع پردازنده ها، بیان شده است.

در فصل دوم به معرفی پردازنده های DSP و مقایسه آنها از جهات گوناگون پرداخته شده است و اجزای جا

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل