روشهای تأمین منابع مالی بر روند رشد و سودآوری شرکت

روشهای تأمین منابع مالی بر روند رشد و سودآوری شرکت

پژوهش حاضر به بررسی روشهای تأمین منابع مالی بر روند رشد و سودآوری شرکت می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین رشد دا

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل