نرم افزار MSDS Pro نسخه فارسی (اولین نرم افزار فارسی در حوزهHSE)

نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی (اولین نرم افزار فارسی در حوزهHSE)

نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی

اولین نرم افزار فارسی در حوزه سلامت، ایمنی و محیط ریست، >>> HSE

این نرم افزار دارای 677 ماده شیمیایی می باشد،

توضیح کامل از خصوصیات مواد شیمیایی یکی دیگر از ویژگی های بارز MSDS Pro فارسی ایست.

ویژگی های MSDS:

  1. شماره اختصاصی ماده شیمیایی
  2. کد مربوط به حمل و نقل ماده شیمیا

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل