اثر عوامل مدیریتی بر تولید و سودآوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری سال 1394

اثر عوامل مدیریتی بر تولید و سودآوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری سال 1394

پیشنهاد طرح پژوهشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

وضعیت: در حال فروش

فرمت فایل: word

صفحات: 6صفحه

زبان: فارسی

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل