بررسی رابطه متقابل میان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان

بررسی رابطه متقابل میان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 20

چکیده:

در راستای رابطه سرمایهدرگردش و سودآوری در میان پژوهشهای صورت گرفته دوگانگی وجود دارد، در

برخی سودآوری وابسته و در برخی دیگر سودآوری به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. با توجه به

صحت هر یک از روی

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل