تحقیق وضعیت کشاورزی در ایران

مقدمه

برای اطلاع از وضعیت و موقعیت کشاورزی کشورمان بد نیست بدانیم که ایران با وسعت 164 میلیون هکتار در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه عرض شمالی واقع است. بر اساس آخرین سرشماری که در سال 1365 شمسی انجام شده جمعیت ایران حدود 50 میلیون نفر بوده که 5/45 درصد آنرا جمعیت روستایی تشکیل می داده از حدود 11 میلیون نفر جمعیت شاغل کشور 1/29 درصد در بخش کشاورزی، 5/25 درصد در بخش صنعت و 4/45 درصد در بخش خدم

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • کشاورزی
  • زراعت
  • وضعیت کشاورزی در ایران
  • وضعیت کشاورزی
  • تحقیق وضعیت کشاورزی در ایران
  • دانلود تحقیق
  • تحقیق کشاورزی
  • کار تحقیقی کشاورزی