تحقیق آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات آن

مقدمه:

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتهاو اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده ش

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم اجتماعی
  • نحوه استعمال مواد مخدر
  • مواد مخدر
  • تحقیق علوم اجتماعی
  • اثرات مواد مخدر