نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرمبید (واقع در استان فارس)

توضیحات:

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان خرمبید

نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرمبید (واقع در استان فارس)

نقشه ی DEM شهرستان خرمبید. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لای

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM
  • نقشه DEM شهرستان خرمبید
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرمبید
  • نقشه رستری DEM
  • نقشه رستری DEM شهرستان خرمبید
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرمبید
  • نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان خرمبید