مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی -سود

مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی، سود

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد.

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 207

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

11 بررسی پایداری اجزای نقدی سود 23

12 مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد 17

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • مدل چشم انداز آینده،
  • رقابت بالفعل، اقلام تعهدی اختیاری
  • وجه نقد انباشته شده، حاکمیت شرکتی
  • اقلام تعهدی، جریان وجه نقد آزاد،
  • رقابت در بازار محصول، رقابت بالقوه،
  • مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی -سود
  • مدل تعدیل شده جونز، صورتهای مالی تلفیقی،
  • تحلیل عاملی، کیفیت سود،