مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین

مقدمه:

موجودی اطمینان برابر موجودی نگهداری شده به منظور بر آوردن تقاضا می باشد که برای یک دوره بیش از میزان پیش بینی شده می باشد .از موجودی اطمینان به دلیل عدم قطعیت پیش بینی تقاضا و در نتیجه امکان کمبود ، اگر تقاضای واقعی بیش از تقاضای پیش بینی شده باشد ، استفاده می گردد . از یک طرف با افزایش سطح موجودی اطمینان ، موجودی کالا را افزایش و در نتیجه بهره بدست آمده از خریدهای مشتری افزایش می یا

من می خواهم دانلود کنم ...

  • مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین
  • عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین
  • دانلود مقاله زنجیره تامین
  • راهکارهای اجرایی کاهش میزان موجودی اطمینان در زنجیره تامین
  • زنجیره تامین
  • مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین
  • دانلود مقاله رشته مدیریت
  • تعیین سطح مناسب برای موجودی اطمینان