نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)،

شامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان لامرد.

توضیحات:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– انداز

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • نقشه DEM شهرستان لامرد
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان لامرد
  • مدل رقومی ارتفاعی رایگان لامرد
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان لامرد
  • نقشه DEM لامرد
  • نقشه رستری DEM شهرستان لامرد
  • نقشه رایگان DEM شهرستان لامرد