تحقیق به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی

مقدمه

مفاهیم و روشهای ارائه شده در این تحقیق غالباً در رابطه با واحدهای تولیدی، مورد بحث قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که این مفاهیم و روشها در موارد دیگر از قبیل: (1) واحدهای تجاری کوچک (بطور اعم) (2) واحدهای غیرتولیدی مانند فروشگاه ها و مؤسسات خدماتی نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و هتلها و (3) سازمانهای غیرانتفاعی مانند بیمارستانها، کتابخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات دولتی، کاربرد دار

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • به حداقل رساندن هزینه ها
  • افزایش سودآوری
  • تحقیق حسابداری
  • واحدهای تولیدی
  • تحقیق به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی
  • دانلود تحقیق